18. prosinec: Mezinárodní den migrantů

Prohlášení Světového hnutí křesťanských pracujících (WMCW)

 

V roce 2000 prohlásilo generální shromáždění OSN 18. prosinec za Mezinárodní den migrantů. Mezinárodní den migrantů uznává jejich přínos a potřebu chránit a prosazovat práva všech migrantů. Většina občanské společnosti a organizací pracujících uznává 18. prosince jako mezinárodní den solidarity se všemi migrující pracovníky a jejich rodinami, zejména těmi, kdo jsou zranitelní. V 2019 bylo na světě přibližně 272 milionů mezinárodních imigrantů. Miliony lidí přecházejí hranice ve snaze zajistit důstojnou práci a život pro sebe i své rodiny. Cílem Mezinárodního dne migrantů je poukazovat na nutnost respektovat a chránit všechny migranty a jejich rodinné příslušníky a zajišťovat zachovávání jejich sociálních, pracovních a lidských práv. Každý migrující Pokračování textu „18. prosinec: Mezinárodní den migrantů“

Prohlášení Mezinárodního hnutí křesťanských pracujících k volbám do Evropského parlamentu (23. – 26. 5. 2019)

EBCA (Evropské hnutí křesťanských pracujících) je mezinárodní síť hnutí křesťanských pracujících z deseti evropských zemí, která se zasazuje o sociálně spravedlivou Evropu a vychází přitom z evangelia a sociální nauky církve. S blížícími se volbami do Evropského parlamentu, které se konají ve dnech 23. až 26. května 2019, vyjadřujeme touto cestou naše priority. Jako občané Evropské unie si uvědomujeme svoji zodpovědnost a jako křesťanští pracující vnímáme povinnost zaujmout v této souvislosti určité stanovisko. Pokračování textu „Prohlášení Mezinárodního hnutí křesťanských pracujících k volbám do Evropského parlamentu (23. – 26. 5. 2019)“

Mezinárodní den pro volnou neděli

Deklarace Evropského hnutí křesťanských pracujících k Mezinárodnímu dni pro volnou neděli (3. březen)

Evropské hnutí křesťanských pracujících (ECWM) vyjadřuje plnou podporu veškerým inciativám, které se konají při příležitosti 3. března, Mezinárodního dne pro volnou neděli. ECWM považuje za nesmírně důležité zachovávat neděli jako den, kdy není vykonávána zbytná práce, protože neděle jako den odpočinku od obvyklé profesní práce přináší celou řadu blahodárných důsledků. Pro nás, křesťany, je navíc dnem posvátným.

Pokračování textu „Mezinárodní den pro volnou neděli“

Doporučení COMECE vládám členských zemí EU

Překlad závěru dokumentu o budoucnosti práce „Shaping the future of work“, reflexe sociální komise COMECE

ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLAD: HODPODÁŘSTVÍ VE SLUŽBĚ CELOSTNÍHO ROZVOJE ČLOVĚKA

  1. Požadavek celostního rozvoje člověka: Povzbuzujeme EU a její členské země, aby zaměřily svoji politiku na sociální tržní hospodářství, smluvní cíl Evropské unie. Za tímto účelem by měla EU striktně dodržovat cíle vytyčené strategií Evropa 2020, které se dotýkají klimatu, zaměstnanosti a chudoby. Ústředním cílem nové desetileté strategie do roku 2030 by měl být udržitelný rozvoj.
  2. Nutnost uvádět v soulad hospodářskou svobodu a sociální práva: EU by měla urychleně zapracovat do konkrétních politických opatření evropský pilíř sociálních práv a využít k tomu všech nástrojů evropského zákonodárství, evropský semestr, evropskou dotační politiku a sociální dialog. Očekáváme, že tato dohoda uzavřená na nejvyšší úrovni bude formovat politiku Evropské unie i po evropských volbách.

LIDSKY DŮSTOJNÝ…

Pokračování textu „Doporučení COMECE vládám členských zemí EU“

Digitalizace je příležitostí pro budoucnost

S ohledem na blížící se volby do Evropského parlamentu a k příležitosti výročí 100 let od založení Mezinárodní organizace práce (ILO) vydala Komise biskupských konferencí EU (COMECE) dokument „Shaping the future of work“ (dosl. Překlad: „Utváření budoucnosti práce“), který vybízí Evropskou Unii k tomu, aby byla maximálně vnímavá vůči změnám ve světě práce, jejichž příčinou je stále masivnější digitalizace. Zároveň upozorňuje na nutnost jednat ohleduplně vůči životnímu prostředí a podřizovat veškeré kroky všeobecnému dobru jednotlivce.

Tato reflexe vyzdvihuje roli práce jakožto integrální součásti lidské identity a nástroje, kterým je třeba pečovat o stvoření. Vyzývá EU a její členské státy, aby změny vnímaly jako příležitost a aby využily současný trend k vytvoření lidsky důstojného, udržitelného a participativního světa práce pro všechny. Za tímto účelem dokument navrhuje 17 politických řešení, která jsou přílohou tohoto článku.

Dokument oficiálně představil Antoine Hérouard, předseda COMECE pro sociální otázky, na konferenci v Bruselu dne 27. 11. 2018, které se zúčastnilo více než 140 delegátů evropských církevních hnutí a organizací, včetně zástupců jiných náboženství (o této konferenci jsme referovali na stránkách KAP dříve). Na vzniku dokumentu se podílelo také Evropské hnutí křesťanských pracujících (EBCA), jehož je KAP členem.

 

Celý text dokumentu je k dispozici v německé a anglické verzi zde:
http://www.comece.eu/dl/nrquJKJKKlkNJqx4KJK/Future_of_Work_Report_DE_2P.pdf
http://www.comece.eu/dl/OtmNJKJKKlKOJqx4KJK/Future_of_Work_Report_EN_2P.pdf

Setkání brněnské skupiny KAP v roce 2018

Setkání brněnské pobočky KAP se konají s cílem informovat o aktuálních dokumentech sociálního učení církve a sociálního dialogu v Evropě. V loňském roce se brněnská skupina KAP sešla celkem dvakrát. V lednu byl představen Evropský pilíř sociálních práv a Petr Koutný podal zprávu ze startsemináře EZA, který se konal v listopadu 2017 v Kodani. Další setkání následovalo v květnu na Vranově u Brna. Předseda KAP Jiří Konečný připravil prezentaci o dokumentech sociálního učení církve od encykliky Rerum novarum z roku 1891 do současnosti. Následovala zpráva Petra Hlaváčka o semináři EZA v Soluni. Podzimní setkání se nakonec neuskutečnilo, protože mnoho času si vyžádala příprava velehradského semináře a další aktivity.

Odkaz na Evropský pilíř sociálních práv zde:
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_cs