Prohlášení Mezinárodního hnutí křesťanských pracujících k volbám do Evropského parlamentu (23. – 26. 5. 2019)

EBCA (Evropské hnutí křesťanských pracujících) je mezinárodní síť hnutí křesťanských pracujících z deseti evropských zemí, která se zasazuje o sociálně spravedlivou Evropu a vychází přitom z evangelia a sociální nauky církve. S blížícími se volbami do Evropského parlamentu, které se konají ve dnech 23. až 26. května 2019, vyjadřujeme touto cestou naše priority. Jako občané Evropské unie si uvědomujeme svoji zodpovědnost a jako křesťanští pracující vnímáme povinnost zaujmout v této souvislosti určité stanovisko. Pokračování textu „Prohlášení Mezinárodního hnutí křesťanských pracujících k volbám do Evropského parlamentu (23. – 26. 5. 2019)“

Mezinárodní den pro volnou neděli

Deklarace Evropského hnutí křesťanských pracujících k Mezinárodnímu dni pro volnou neděli (3. březen)

Evropské hnutí křesťanských pracujících (ECWM) vyjadřuje plnou podporu veškerým inciativám, které se konají při příležitosti 3. března, Mezinárodního dne pro volnou neděli. ECWM považuje za nesmírně důležité zachovávat neděli jako den, kdy není vykonávána zbytná práce, protože neděle jako den odpočinku od obvyklé profesní práce přináší celou řadu blahodárných důsledků. Pro nás, křesťany, je navíc dnem posvátným.

Pokračování textu „Mezinárodní den pro volnou neděli“

Doporučení COMECE vládám členských zemí EU

Překlad závěru dokumentu o budoucnosti práce „Shaping the future of work“, reflexe sociální komise COMECE

ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLAD: HODPODÁŘSTVÍ VE SLUŽBĚ CELOSTNÍHO ROZVOJE ČLOVĚKA

  1. Požadavek celostního rozvoje člověka: Povzbuzujeme EU a její členské země, aby zaměřily svoji politiku na sociální tržní hospodářství, smluvní cíl Evropské unie. Za tímto účelem by měla EU striktně dodržovat cíle vytyčené strategií Evropa 2020, které se dotýkají klimatu, zaměstnanosti a chudoby. Ústředním cílem nové desetileté strategie do roku 2030 by měl být udržitelný rozvoj.
  2. Nutnost uvádět v soulad hospodářskou svobodu a sociální práva: EU by měla urychleně zapracovat do konkrétních politických opatření evropský pilíř sociálních práv a využít k tomu všech nástrojů evropského zákonodárství, evropský semestr, evropskou dotační politiku a sociální dialog. Očekáváme, že tato dohoda uzavřená na nejvyšší úrovni bude formovat politiku Evropské unie i po evropských volbách.

LIDSKY DŮSTOJNÝ…

Pokračování textu „Doporučení COMECE vládám členských zemí EU“

Digitalizace je příležitostí pro budoucnost

S ohledem na blížící se volby do Evropského parlamentu a k příležitosti výročí 100 let od založení Mezinárodní organizace práce (ILO) vydala Komise biskupských konferencí EU (COMECE) dokument „Shaping the future of work“ (dosl. Překlad: „Utváření budoucnosti práce“), který vybízí Evropskou Unii k tomu, aby byla maximálně vnímavá vůči změnám ve světě práce, jejichž příčinou je stále masivnější digitalizace. Zároveň upozorňuje na nutnost jednat ohleduplně vůči životnímu prostředí a podřizovat veškeré kroky všeobecnému dobru jednotlivce.

Tato reflexe vyzdvihuje roli práce jakožto integrální součásti lidské identity a nástroje, kterým je třeba pečovat o stvoření. Vyzývá EU a její členské státy, aby změny vnímaly jako příležitost a aby využily současný trend k vytvoření lidsky důstojného, udržitelného a participativního světa práce pro všechny. Za tímto účelem dokument navrhuje 17 politických řešení, která jsou přílohou tohoto článku.

Dokument oficiálně představil Antoine Hérouard, předseda COMECE pro sociální otázky, na konferenci v Bruselu dne 27. 11. 2018, které se zúčastnilo více než 140 delegátů evropských církevních hnutí a organizací, včetně zástupců jiných náboženství (o této konferenci jsme referovali na stránkách KAP dříve). Na vzniku dokumentu se podílelo také Evropské hnutí křesťanských pracujících (EBCA), jehož je KAP členem.

 

Celý text dokumentu je k dispozici v německé a anglické verzi zde:
http://www.comece.eu/dl/nrquJKJKKlkNJqx4KJK/Future_of_Work_Report_DE_2P.pdf
http://www.comece.eu/dl/OtmNJKJKKlKOJqx4KJK/Future_of_Work_Report_EN_2P.pdf

Setkání brněnské skupiny KAP v roce 2018

Setkání brněnské pobočky KAP se konají s cílem informovat o aktuálních dokumentech sociálního učení církve a sociálního dialogu v Evropě. V loňském roce se brněnská skupina KAP sešla celkem dvakrát. V lednu byl představen Evropský pilíř sociálních práv a Petr Koutný podal zprávu ze startsemináře EZA, který se konal v listopadu 2017 v Kodani. Další setkání následovalo v květnu na Vranově u Brna. Předseda KAP Jiří Konečný připravil prezentaci o dokumentech sociálního učení církve od encykliky Rerum novarum z roku 1891 do současnosti. Následovala zpráva Petra Hlaváčka o semináři EZA v Soluni. Podzimní setkání se nakonec neuskutečnilo, protože mnoho času si vyžádala příprava velehradského semináře a další aktivity.

Odkaz na Evropský pilíř sociálních práv zde:
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_cs

KAP vstupuje do světového hnutí křesťanských pracujících

Hnutí Křesťan a práce, které dosud bylo pouze členem Evropského hnutí křesťanských pracujících (EBCA) se nyní stává členem Světového hnutí (WBCA). Za tímto účelem navštívila KAP ve dnech 13. – 16. 12. 2018 místopředsedkyně světového hnutí Fátima Almeida z Portugalska a koordinátor evropského hnutí Antonio Martínez Santamaría ze Španělska. Delegace se zúčastnila schůze výboru KAP, která se konala v zastupitelském sále radnice Brno-střed. V rámci tohoto setkání hosté představili WBCA členům výboru, ochotně zodpověděli veškeré dotazy a zajímali se o působení KAP v České republice. Zahraniční hosté se dále setkali s ředitelem pastoračního střediska brněnské diecéze a biskupským delegátem pro pastoraci a vzdělávání P. Romanem Kubínem, dále s P. Pavlem Kopečkem z Moravsko-slezské křesťanské akademie a s ředitelem Biskupského gymnázia Brno Karlem Mikulou. Osobní návštěva přispěla k bližšímu seznámení se nejen s hnutím KAP, ale také k bližšímu poznání aktivit diecéze a v širším kontextu též České biskupské konference.

Pokračování textu „KAP vstupuje do světového hnutí křesťanských pracujících“

Konference COMECE o budoucnosti práce

Do jaké míry je robotizace práce hrozbou pro člověka? Jak zabránit tomu, aby se stále více vytrácela hranice mezi profesním a soukromým životem? Jaké překážky kladou mladým lidem současné poměry na trhu práce? O těchto a mnoha dalších otázkách diskutovali účastníci na konferenci s názvem „Utvářet budoucnost práce, příspěvek ke 100. výročí Mezinárodní organizace práce prismatem víry“, kterou svolala Komise biskupských konferencí Evropské unie (COMECE) a která se konala 27. 11. 2018 v Bruselu. Mezi účastníky byli delegáti křesťanských hnutí působících na rovině národní, evropské i světové. Početně bylo zastoupeno Evropské hnutí křesťanských pracujících (Europäische Bewegung Christlicher Arbeitnehmer, EBCA), za KAP se zúčastnil předseda EBCA Petr Koutný. Konferenci dodala na pestrosti také přítomnost zástupců jiných náboženství: muslimů, židů a pravoslavných. Znovu se potvrdilo, že základní hodnoty jako např. solidarita a zodpovědnost jsou společné všem lidem napříč vyznáními.

Pokračování textu „Konference COMECE o budoucnosti práce“