Modlitba za náš zraněný svět

Zdravíme Vás všechny členy našeho spolku v této nelehké době. Prosíme všichni o Boží ochranu před virovou nákazou a posíláme modlitbu kaplana Evropského hnutí, Josepa Jiméneze Monteja – kam KAP patří. Dále prosíme o zpětnou vazbu, zda někdo z členů onemocněl a případně jak vypadá situace ve Vašem okolí.
Jiří Konečný, Marie Čapková, Petr Koutný

Modlitba za náš zraněný svět

Pane, přicházíme k Tobě v těchto temných a zlých dobách, Přicházíme k Tobě, abychom Ti předložili bolest a smrt, kterou způsobila pandemie a která decimuje naše národy. A bereme do úst slova žalmisty: „Řekni Pánu: Ty jsi moje útočiště a má skála, Tobě důvěřuji. On Tě zachrání… od vší zkázy… pod jeho křídly najdeš útočiště… Nemusíš se bát temnoty noci, ani moru, který se plíží ve tmě, ani epidemie, která zuří za bílého dne. (Ps, 91,2-6).
Pane, Tobě se svěřujeme v této době, kdy je tolik našich bratrů a sester naprosto oslabeno a kdy sami na svém těle prožívají pašijovou bolest a utrpení a smrti Ježíše Krista, Tvého Syna.
Pane, chceme Ti poděkovat za mnoho našich bratrů a sester, kteří aktualizují vzkříšení Tvého milovaného syna, kdy sami nasazují všechny své sily, aby zmírňovali moře bolesti.
Děkujeme Ti za všechen nemocniční perzonál, za všechny pracovníky v nemocnicích, za všechny ty, kteří pečují o ty nejstarší v domovech pro seniory,
za rodiče i prarodiče, kteří trpělivě vysvětlují svým maličkým tuto situaci,
za mladé lidi, kteří přijetím této zkušenosti dozrávají a vyvodí z ní závěry pro budoucnost.
Děkujeme Ti za všechny veřejné pracovníky a úředníky v našich městech a zemích, kteří nám činí život a soužití snesitelným.
Děkujeme Ti za pracovníky, kteří pomáhají, aby fungovala veřejná doprava, za to, že jsou v lékárnách léky a v potravinových obchodech potraviny.
A děkujeme Ti, Pane, za tvrdě pracující lidi, kteří nám usnadňují život v době karantény, a dále za všechny, kteří pracují z domova.
Ano, děkujeme Ti za všechny projevy solidarity i za zodpovědnost a spolehlivost, se kterou čelí tolik občanů této složité realitě.
Pane, máme strach z budoucnosti a z hospodářských následků, které vyplynou z této pandemie, která postihuje tolik, tolik zemí. Máme obavy o pracovní místa, která budou zrušena. Budou porušována pracovní práva lidí, možná se sníží kupní síla obyvatelstva. Chudí a zubožení budou nuceni pracovat v sociální sféře, malopodnikatelé budou muset začínat opět od začátku.
Pane, obáváme se také, jaká bude globální ekonomická situace v příštích letech.
Pomáhej, prosíme, ekonomickým expertům nacházet schůdná a životaschopná východiska v solidaritě se všemi národy, obzvláště v nejchudších vesnicích, ať překonají tuto situaci s minimálními prostředky.
Předkládáme Ti i uprchlické tábory, všechny ty, kteří v nich žijí v bídě.
Pane, Ty znáš jejich nejistotu. Nedopusť, aby padli za oběť pandemii tito nejchudší a nejopuštěnější nebo bezdomovci, kteří žijí na našich ulicích, nebo vězni, kteří jsou zavřeni ve vězeních.
Pane, prosíme Tě za naše představitele. Dej jim moudrost, která přijde od Tebe, aby mohli činit správná rozhodnutí. Učiň je citlivými k bolesti tolika rodin, které byly nebo budou zasaženy nemocí nebo smrtí svých blízkých. Dej, aby neměli žádné nekalé zájmy a jejich pohnutkami ať je nesobecká služba bližním.
Otče, prosíme Tě za všechny mrtvé oběti pandemie.
Přijmi je do svého láskyplného a něžného objetí. Jako ty, které přijímá matka s milosrdným srdcem.
Ať odpočinou ve Tvém pokoji. Ať se na vždycky mohou radovat v Tvé přítomnosti.
Prosíme Tě také za naše rodiny: Dopřej jim svou útěchu a lásku, aby jim po tomto utrpení bylo zase dobře, aby se mohly s nadějí dívat na život.
Otče, nakonec Tě prosíme za sebe. Učiň, ať jsme schopni pochopit tuto těžkou zkušenost, kterou nyní procházíme. Ať z ní dokážeme vyzískat i něco pozitivního.
Ať dokážeme v budoucnu žít smysluplný život, odmítat vše zbytečné, abychom si osvojili zachraňující zkušenost Tvého Syna Ježíše Krista, abychom ho poznávali, milovali a následovali jako jeho učedníci, kteří chtějí žít jeho evangelium. Ať plníme Tvou vůli, aby se náš svět opravdu proměnil v království Boží, které jsi pro nás vysnil.
Amen.

Josep Jiménez Montejo EBCA kaplan 24. březen 2020