18. prosinec: Mezinárodní den migrantů

Prohlášení Světového hnutí křesťanských pracujících (WMCW)

 

V roce 2000 prohlásilo generální shromáždění OSN 18. prosinec za Mezinárodní den migrantů. Mezinárodní den migrantů uznává jejich přínos a potřebu chránit a prosazovat práva všech migrantů. Většina občanské společnosti a organizací pracujících uznává 18. prosince jako mezinárodní den solidarity se všemi migrující pracovníky a jejich rodinami, zejména těmi, kdo jsou zranitelní. V 2019 bylo na světě přibližně 272 milionů mezinárodních imigrantů. Miliony lidí přecházejí hranice ve snaze zajistit důstojnou práci a život pro sebe i své rodiny. Cílem Mezinárodního dne migrantů je poukazovat na nutnost respektovat a chránit všechny migranty a jejich rodinné příslušníky a zajišťovat zachovávání jejich sociálních, pracovních a lidských práv. Každý migrující člověk je lidská bytost s lidskými právy. Migrující dělníci nejsou zboží.

 

Migrace: Sdružení národů jihovýchodní Asie (ASEAN)

 

Ze zemí ASEAN pochází přibližně 20,2 milionů migrantů a přibližně 6,9 milionů migrantů se pohybuje v rámci tohoto regionu. Počet žen migrujících v oblasti ASEAN se v roce 2017 zvýšil na 3,3 milionu. Ženy tedy tvoří téměř polovinou migrantů v rámci ASEAN (48,7 procenta). Přínos migrujících pracovníků k hospodářskému růstu pro vysílající i cílové země je značný. Členské státy ASEAN sice vykazují ekonomický a společenský pokrok, ale rostoucí nerovnosti a ničení životního prostředí jsou výzvou k realizaci Agendy udržitelného rozvoje 2030. ASEAN se nesmí nechat vést vidinou hospodářského růstu ve snaze poskytovat důstojnou práci, která bude přínosem pro všechny migrující pracovníky a jejich rodiny. ASEAN musí lépe chránit migrující pracovníky proti diskriminaci, vyloučení, vykořisťování a zneužívání v každé fázi migračního procesu. Je třeba implementovat deklaraci ASEAN (2007) a konsensus ASEAN (2017) o ochraně a podpoře práv migrujících pracovníků. ASEAN musí vytvářet důstojná pracovní místa a životní podmínky pro všechny migrující pracovníky a zachovávat práva migrujících pracovníků a jejich rodin. Hospodářský růst členských států ASEAN V současné době nezajišťuje většině migrujících pracovníků lepší živobytí. ASEAN musí generovat důstojnější práci a účinně prosazovat základní pracovní standardy (viz Základních principy a práva při práci, které v roce 1998 vydala Mezinárodní organizace práce). ASEAN by měl v budoucnu zajišťovat ve světě práce udržitelný rozvoj a prosazovat zásady důstojné práce s cílem vymýtit chudobu k dobru všech.

Světové hnutí křesťanských pracujících (WMCW) se připojuje k pojetí papeže Františka, pro něhož jsou v otázkách migrace klíčová čtyři slovesa:  „Drazí bratři a drahé sestry, odpovědí na výzvu, kterou současné migrace přináší, lze shrnout do čtyř sloves: přijímat, chránit, podporovat a začleňovat… Vyjadřují poslání církve vůči všem obyvatelům existenčních periferií, které je třeba přijímat, chránit, podporovat a začleňovat“

Severojižní iniciativa (Malajsie) se přidává k výzvám k solidaritě ke všem ve snaze podporovat práva migrujících pracovníků. Protože naše motto je Šíření solidarity, věříme, že díky hluboké solidaritě mezi hnutími překračující hranice se lze vypořádat s mnoha výzvami, kterým čelí migrující dělníci v Asii i ve světě. Protože nás jeden z cílů udržitelného rozvoje (OSN, sustainable development goal 8.7) vede k tomu, abychom se zabývali otázkou nucené práce, je třeba, aby příslušné orgány mohly využívat nezbytné a dostatečné prostředky pro boj s tímto přeshraničním a mezinárodním problémem. Platí to zejména v případě globálních dodavatelských řetězců, které nesmí praktikovat nucenou práci a obchod s lidmi. Využíváme této příležitosti rovněž k tomu, abychom vyzvaly všechna společenství a hnutí ke společnému úsilí a spolupráci při řešení práv migrujících pracovníků. Těšíme se na spolupráci s odbory a křesťansky založenými organizacemi, aby byl hlas těch, kdo požadují spravedlnost, ještě silnější.

Pracovní skupina pro přistěhovalce ASEAN (TFAMW) vyzývá k implementaci důstojné práce, sociální ochraně a k respektování pracovních a lidských práv všech migrujících pracujících. Prohlášení MOP o základních principech a právech při práci z roku 1998 se vztahuje na všechny pracovníky, včetně migrujících pracovníků. Vlády vysílajících a přijímajících zemí musí zajistit, aby doba zaměstnatelnosti respektovala základní pracovní normy (Core Labour Standards, CLS). Členské státy ASEAN musí účinně zasahovat proti zavádění poplatků spojených s přijímáním nových zaměstnanců a s migrací a prosazovat zásadu, že tyto výdaje platí zaměstnavatel.

Křesťanská sociální hnutí pro rodinu (CFSM Singapur) se modlí za všechny migrující pracovníky, kteří žijí ve stálém strachu, že budou z nějakého důvodu nebo po určité době vráceni svým zaměstnavatelem domů. Kéž mají sílu a pevného ducha, aby dokázali pokojně a beze strachu pracovat i nadále!

 

 

Autorem poselství je hnutí CFSM Singapur

 

 

 

Světové hnutí křesťanských pracujících