Prohlášení Mezinárodního hnutí křesťanských pracujících k volbám do Evropského parlamentu (23. – 26. 5. 2019)

EBCA (Evropské hnutí křesťanských pracujících) je mezinárodní síť hnutí křesťanských pracujících z deseti evropských zemí, která se zasazuje o sociálně spravedlivou Evropu a vychází přitom z evangelia a sociální nauky církve. S blížícími se volbami do Evropského parlamentu, které se konají ve dnech 23. až 26. května 2019, vyjadřujeme touto cestou naše priority. Jako občané Evropské unie si uvědomujeme svoji zodpovědnost a jako křesťanští pracující vnímáme povinnost zaujmout v této souvislosti určité stanovisko.

Východisko politického jednání

Naše postoje vychází z vědomí, že každý člověk má svoji důstojnost a že všichni jsme dcery a synové Boží. Politika na všech úrovních musí chránit a podporovat tuto důstojnost, která je pro křesťany nutností vyplývající z evangelia.

Důsledky a podněty

Pro rozvoj naší společnosti jsou v evropském kontextu zásadní následující požadavky:

 • Sociální dimenze EU musí vést členské státy k tomu, aby byly ochotny spravedlivě přistupovat ke každému lidskému jedinci v jeho starostech a potřebách, vždyť více než 120 milionů lidí v Evropě je ohroženo chudobou a sociální exkluzí. Neodkladně je třeba přičiňovat se o to, aby byla zajištěna důstojnost každého člověka.
 • V souladu s návrhem Sociální komise COMECE (Komise biskupských konferencí zemí EU), který v listopadu 2018 předložila ve svém dokumentu o budoucnosti práce, vyžadujeme všeobecnou snahu o to, aby práce přispívala k lidské důstojnosti (zajištění spravedlivých pracovních podmínek, důstojných příjmů, vyvážené pracovní doby) a udržitelnosti (nutno vnímat zodpovědnost za ekologickou stránku našeho jednání), a také aby umožňovala spolurozhodování na základě sociálního dialogu a účast všech na pracovním procesu.

Navrhujeme

 • Vytváření a zachovávání důstojných, jistých a stabilních pracovních míst má být prioritním cílem politického jednání, protože prekérní pracovní kontrakty znemožňují smysluplné plánování budoucnosti, zejména u mladších generací.
 • Všeobecnou záruku ochrany v sociální a pracovní oblasti.
 • Odbourání mzdových rozdílů mezi muži a ženami odvádějícím stejnou práci.
 • EU musí stanovit normy zmírňující nejhorší formy chudoby, kterou trpí stále více občanů. Přiměřená sociální ochrana je nejlepším způsobem boje proti xenofobnímu nacionalismu a populismu.
 • Celoživotní vzdělávání, zejména v oblasti digitalizace, s cílem usnadnit hledání zaměstnání.
 • Nutné vyhrazení času pro odpočinek a skloubení pracovního a rodinného života. Nezbytným předpokladem pro vyvážený rodinný život je volná neděle.
 • Přijetí nezbytně nutných opatření k ochraně životního prostředí. Koncept kvantitativního růstu musí být nahrazen konceptem růstu kvalitativního.
 • Větší daňovou spravedlnost, která by zajistila spravedlivé přerozdělení majetku a rovnost, přispěla k vymýcení chudoby a všem poskytla nové příležitosti zavedením daně z finančních transakcí.
 • Přijmout účinná opatření, která by zajistila, aby banky a burzovní trhy přispívaly k obecnému dobru a aby finanční ztráty neměly dopad na široké okolí, zatímco zisky by zůstávaly v rukou několika málo jedinců.
 • EU a její členské státy musí reagovat na složitou situaci uprchlíků, vyjednat jejich spravedlivé rozdělení do jednotlivých zemí, vytvořit legální formy migrace a učinit konkrétní opatření k odstranění jejích příčin. Lidská důstojnost má všeobecnou platnost a odmítavá politika není v souladu s přirozeností Božích dětí.
 • Nutno doceňovat a podporovat pojetí aktivní občanské společnosti, která se snaží být informována a organizována. Požadujeme podporu aktivní účasti všech občanů na politickém vývoji a rozhodování.

Tímto prohlášením chceme napomoci k budování Evropy v místech, kde žijeme, v konkrétní situaci a realitě každého z nás, a hodláme přispět k politickému a sociálnímu diskursu ve znamení míru, dialogu a spolupráce.

Brusel, březen 2019