Doporučení COMECE vládám členských zemí EU

Překlad závěru dokumentu o budoucnosti práce „Shaping the future of work“, reflexe sociální komise COMECE

ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLAD: HODPODÁŘSTVÍ VE SLUŽBĚ CELOSTNÍHO ROZVOJE ČLOVĚKA

 1. Požadavek celostního rozvoje člověka: Povzbuzujeme EU a její členské země, aby zaměřily svoji politiku na sociální tržní hospodářství, smluvní cíl Evropské unie. Za tímto účelem by měla EU striktně dodržovat cíle vytyčené strategií Evropa 2020, které se dotýkají klimatu, zaměstnanosti a chudoby. Ústředním cílem nové desetileté strategie do roku 2030 by měl být udržitelný rozvoj.
 2. Nutnost uvádět v soulad hospodářskou svobodu a sociální práva: EU by měla urychleně zapracovat do konkrétních politických opatření evropský pilíř sociálních práv a využít k tomu všech nástrojů evropského zákonodárství, evropský semestr, evropskou dotační politiku a sociální dialog. Očekáváme, že tato dohoda uzavřená na nejvyšší úrovni bude formovat politiku Evropské unie i po evropských volbách.

LIDSKY DŮSTOJNÝ…

 1. Úsilí o dobré pracovní podmínky ve všech formách zaměstnávání: evropské legislativy by měly zajistit, aby byla každému zaměstnanci přiznávána veškerá vymahatelná práva, včetně práva na zdravé pracovní podmínky a přístup k povinnému dalšímu vzdělávání. Dále by měla EU se svými členskými státy zajistit, aby byli všichni občané nezávisle na svém pracovním poměru sociálně pojištěni.
 2. Dodržování mezinárodních norem práce: EU by se měla, společně se svými členskými zeměmi, zasazovat o implementaci a dodržování mezinárodních norem práce. K tomu by měla přispívat deklarace Mezinárodní organizace práce o nadnárodních společnostech a sociální politice a současná jednání o dohodě OSN týkající se hospodářství a lidských práv. Evropská komise by měla do svých dohod o volném obchodu systematicky přijímat mezinárodní pracovní normy.
 3. Podpora uznání práce v rodině a dobrovolnictví: výchovou dětí a péčí o starší lidi prokazují členové rodiny důležitou službu obecnému blahu. Proto by měli mít nárok na zdravotní pojištění a přiměřený důchod. Dále by měla EU lépe oceňovat příspěvek dobrovolnické práce jako výraz občanské angažovanosti a podporovat uznávání dovedností, které jsou touto prací formálně i neformálně získávány.
 4. Vzájemně se inspirovat dobrými příklady z praxe v otázce přiměřené pracovní doby: rozšiřování mobilních pracovních nástrojů může vést ke kultuře stálé disponibility. Vyzýváme proto EU, aby přepracovala evropskou směrnici a přezkoumala další právní možnosti, jako nedávno ve Francii vydané právo na odpojení se, tak, aby byla v digitální proměně garantována zdravá, stabilní a důstojná pracovní doba.
 5. Opětovné přijetí ochrany neděle do práva EU: protože musí stále více lidí pracovat o svátcích a nedělích, žádáme EU, aby v přepracované směrnici pracovní doby chránila neděli jako společný den odpočinku…

UDRŽITELNÝ….

 1. Zachování jistých a stabilních pracovních míst: EU by měla působit proti snaze snižovat náklady využíváním krátkodobých smluv nebo dalších flexibilních forem zaměstnávání, např. uzavíráním smluv na nula hodin, a pomáhat lidem s časově omezenými pracovními smlouvami získat stálé pracovní místo. Ke zlepšení ochrany zaměstnanců ve spolupracujícím hospodářství by měla Evropská komise uvažovat o nutnosti vydat zvláštní směrnici EU k pracovním podmínkám ve spolupracujícím hospodářství a přezkoumat, do jaké míry je stávající právo EU, např. směrnice EU o agenturním zaměstnávání, využitelné pro určité internetové portály.
 2. Nové nasměrování pojmu vzdělávání: vzdělávání vytváří základy pro svébytný život v dětství a mládí, přesto by mělo tvořit pevnou součást rychle se měnícího světa práce. Evropská komise by proto měla napomáhat šíření osvědčených způsobů podpory programů celoživotního vzdělávání. Evropská komise by měla s členskými zeměmi zvláště zkoumat možnost zřízení zaměstnaneckého účtu, z něhož by mohl každý zaměstnaný financovat další vzdělávání a rekvalifikaci.
 3. Podpora práce a podniků, které jsou v souladu se stvořením: EU by měla cíleně podporovat vytváření pracovních míst a podniků, které odpovídají potřebám životního prostředí. Za tímto účelem COMECE doporučuje EU, aby zvláště podporovala rozvoj sociálních podniků. V souladu se Zprávou Evropského Parlamentu o statutu sociálních a solidárních podniků (2018) by měla EU uvažovat o zavedení známky kvality pro výrobky evropského sociálního hospodářství a o podpoře tohoto obchodního modelu při zadávání veřejných zakázek.
 4. Udržitelnost jako vůdčí princip pro soukromé investice: předpokladem pro vytváření udržitelné práce jsou podmínky podporující investice zaměřené na obecné blaho. COMECE proto vítá, že Evropská komise hodlá podporovat rozvoj udržitelné infrastruktury prostřednictvím navržených InvestEU-Fonds. Dále žádáme plně zrealizovat Akční plán EU pro financování udržitelného rozvoje, aby byly podpořeny investice, při nichž bude brán ohled na lidskou osobu a životní prostředí.

…. PARTICIPATIVNÍ

 1. Hlubší zapojení sociálních partnerů, občanské společnosti a církví v Evropském semestru: EU by měla lépe podporovat dialog s těmito aktéry a zapojit je do utváření a realizace evropské politiky zaměstnanosti a sociální politiky, zvláště v rámci evropského semestru. Tato skutečnost posílí vlastní odpovědnost členských států a napomůže bezproblémové realizaci rozhodnutí na evropské úrovni.
 2. Znovuoživení sociálního dialogu na všech úrovních: EU a její členské země by měly na všech úrovních podporovat sociální dialog zaměřený na obecné blaho. Tento dialog by měl umožnit zaměstnancům a zaměstnavatelům, aby společně utvářeli pracovní podmínky, a současně dovolit, aby v tripartitním vztahu ke státu spoluurčovali právní rámec své práce. EU by měla zvláště podporovat vyjednávání autonomních dohod na evropské úrovni.
 3. Přizpůsobení sociálního dialogu postindustriálnímu hospodářství: nové formy zaměstnávání a všeobecná proměna pracovního světa zpochybňují tradiční modely kolektivního vyjednávání a sociálního dialogu. Odbory by měly být za této situace ve svých kampaních a zastupování zájmů podporovány, aby mohly účinněji zastupovat potřeby a práva všech zaměstnanců v celé EU.

….. PRACOVNÍ SVĚT PRO VŠECHNY

 1. Doprovázení při přechodu do nového světa práce: doporučujeme rozšířit podporu pracujících zasažených digitální a ekologickou proměnou a přeměnit Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (EGF) na Evropský tranzitní fond s rozšířeným rozpočtem.
 2. Rozvoj programů přizpůsobených situaci lidí v dlouhodobé nezaměstnanosti: EU a její členské státy by měly lépe a rychleji integrovat dlouhodobě nezaměstnané tím, že je budou podporovat formou individuálního hledání zaměstnání, vzdělávání a sociálně-pedagogické péče a – pokud nutno – nabídkou veřejně financovaných činností.
 3. Podpora spravedlivého zdanění práce a kapitálu: financování sociálně snesitelného přechodu ve světě práce může pomoci spravedlivějšímu zdanění. Povzbuzujeme proto Radu EU, aby zlepšila zdanění digitální ekonomie a dosáhla shody ohledně navržené Směrnice o společném konsolidovaném základu daně z příjmů právnických osob, která by zacelila slepá místa v zákonech mezi národními daňovými systémy a tím i možnosti daňových úniků. V této souvislosti podporujeme také návrh biskupů COMECE, zavést plošně v EU daň z finančních transakcí, s cílem zamezovat spekulacím a podporovat daňovou spravedlnost.