Mezinárodní den pro volnou neděli

Deklarace Evropského hnutí křesťanských pracujících k Mezinárodnímu dni pro volnou neděli (3. březen)

Evropské hnutí křesťanských pracujících (ECWM) vyjadřuje plnou podporu veškerým inciativám, které se konají při příležitosti 3. března, Mezinárodního dne pro volnou neděli. ECWM považuje za nesmírně důležité zachovávat neděli jako den, kdy není vykonávána zbytná práce, protože neděle jako den odpočinku od obvyklé profesní práce přináší celou řadu blahodárných důsledků. Pro nás, křesťany, je navíc dnem posvátným.

Pokračování textu „Mezinárodní den pro volnou neděli“

Doporučení COMECE vládám členských zemí EU

Překlad závěru dokumentu o budoucnosti práce „Shaping the future of work“, reflexe sociální komise COMECE

ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLAD: HODPODÁŘSTVÍ VE SLUŽBĚ CELOSTNÍHO ROZVOJE ČLOVĚKA

  1. Požadavek celostního rozvoje člověka: Povzbuzujeme EU a její členské země, aby zaměřily svoji politiku na sociální tržní hospodářství, smluvní cíl Evropské unie. Za tímto účelem by měla EU striktně dodržovat cíle vytyčené strategií Evropa 2020, které se dotýkají klimatu, zaměstnanosti a chudoby. Ústředním cílem nové desetileté strategie do roku 2030 by měl být udržitelný rozvoj.
  2. Nutnost uvádět v soulad hospodářskou svobodu a sociální práva: EU by měla urychleně zapracovat do konkrétních politických opatření evropský pilíř sociálních práv a využít k tomu všech nástrojů evropského zákonodárství, evropský semestr, evropskou dotační politiku a sociální dialog. Očekáváme, že tato dohoda uzavřená na nejvyšší úrovni bude formovat politiku Evropské unie i po evropských volbách.

LIDSKY DŮSTOJNÝ…

Pokračování textu „Doporučení COMECE vládám členských zemí EU“

Digitalizace je příležitostí pro budoucnost

S ohledem na blížící se volby do Evropského parlamentu a k příležitosti výročí 100 let od založení Mezinárodní organizace práce (ILO) vydala Komise biskupských konferencí EU (COMECE) dokument „Shaping the future of work“ (dosl. Překlad: „Utváření budoucnosti práce“), který vybízí Evropskou Unii k tomu, aby byla maximálně vnímavá vůči změnám ve světě práce, jejichž příčinou je stále masivnější digitalizace. Zároveň upozorňuje na nutnost jednat ohleduplně vůči životnímu prostředí a podřizovat veškeré kroky všeobecnému dobru jednotlivce.

Tato reflexe vyzdvihuje roli práce jakožto integrální součásti lidské identity a nástroje, kterým je třeba pečovat o stvoření. Vyzývá EU a její členské státy, aby změny vnímaly jako příležitost a aby využily současný trend k vytvoření lidsky důstojného, udržitelného a participativního světa práce pro všechny. Za tímto účelem dokument navrhuje 17 politických řešení, která jsou přílohou tohoto článku.

Dokument oficiálně představil Antoine Hérouard, předseda COMECE pro sociální otázky, na konferenci v Bruselu dne 27. 11. 2018, které se zúčastnilo více než 140 delegátů evropských církevních hnutí a organizací, včetně zástupců jiných náboženství (o této konferenci jsme referovali na stránkách KAP dříve). Na vzniku dokumentu se podílelo také Evropské hnutí křesťanských pracujících (EBCA), jehož je KAP členem.

 

Celý text dokumentu je k dispozici v německé a anglické verzi zde:
http://www.comece.eu/dl/nrquJKJKKlkNJqx4KJK/Future_of_Work_Report_DE_2P.pdf
http://www.comece.eu/dl/OtmNJKJKKlKOJqx4KJK/Future_of_Work_Report_EN_2P.pdf