Startseminář EZA v Bukurešti (22. – 24. 11. 2018)

Také letos pořádalo Evropské hnutí pro zaměstnanecké otázky (EZA) každoroční zahajovací seminář určený pro delegáty organizací, které realizují projekty financované Evropskou komisí týkající se sociálního dialogu. K těmto projektům patří také seminář na Velehradě, za hnutí KAP se proto zúčastnil Petr Koutný. Celkem se zúčastnilo přibližně 100 delegátů zaměstnaneckých organizací z 26 evropských zemí.

Tématem letošního zahajovacího semináře bylo postavení mladých pracujících na evropském trhu práce. Evropskou komisi na semináři reprezentoval Jörg Tagger, který má ve své kompetenci sociální dialog v rámci výboru Evropské komise pro zaměstnanost, sociální otázky a inkluzi. Seznámil přítomné se současnými projekty Evropské komise v oblasti sociálního dialogu, k nimž patří např. Evropský pilíř sociálních práv. Politoložka Andreea Mitan z rumunské Národní univerzity představila studii týkající se postojů k práci generací X, Y a Z, v níž identifikovala jejich pozivita i negativa.

V diskusi se účastníci vyjadřovali k nutnosti celoživotního vzdělávání a několikrát zazněla myšlenka, že v budoucnosti bude potřeba pracovních sil možná méně, avšak v důsledku digitalizace poměrně vysoce kvalifikovaných. Zmíněna byla také hrozba nacionalistických tendencí v současné Evropě a často nedostatečná solidarita zaměstnavatelů vůči svým zaměstnancům, protože skutečnost, že člověk pracuje, v nemálo případech neznamená, že dokáže uživit rodinu a zajistit jí důstojné životní podmínky.

V návaznosti na seminář se konalo generální shromáždění, na kterém promluvil mj. rumunský prezident Klaus Iohannis, který jako jednu z priorit Rumunska v rámci předsednictví EU označil prohlubování solidarity, zvyšování konkurenceschopnosti a posilování vazeb s členskými státy EU. V následných volbách byl zvolen předsedou EZA pan Luc van den Brande z Nizozemska, který nahradil Belgičana Bartho Pronka.

Vzdělávací program EZA 2019

Program vzdělávání EZA 2019 bude zahrnovat 70 seminářů, jedním z nich bude také seminář na Velehradě. Jejich tématem bude zejména budoucnost sociální Evropy (uplatňování např. Evropského pilíře sociálních práv). K dalším tematickým okruhům patří budoucnost práce v digitalizovaném světě, integrace uprchlíků a migrantů na trhu práce, role zaměstnaneckých organizací při prosazování sociální spravedlnosti v Evropě, bezpečnost a ochrana zdraví při práci či (ne)zaměstnanost mladých a celoživotní vzdělávání, do něhož spadá také velehradský seminář, který se bude konat v termínu 4. – 6. 10. 2019.

 

????????????????????????????????????