KAP vstupuje do světového hnutí křesťanských pracujících

Hnutí Křesťan a práce, které dosud bylo pouze členem Evropského hnutí křesťanských pracujících (EBCA) se nyní stává členem Světového hnutí (WBCA). Za tímto účelem navštívila KAP ve dnech 13. – 16. 12. 2018 místopředsedkyně světového hnutí Fátima Almeida z Portugalska a koordinátor evropského hnutí Antonio Martínez Santamaría ze Španělska. Delegace se zúčastnila schůze výboru KAP, která se konala v zastupitelském sále radnice Brno-střed. V rámci tohoto setkání hosté představili WBCA členům výboru, ochotně zodpověděli veškeré dotazy a zajímali se o působení KAP v České republice. Zahraniční hosté se dále setkali s ředitelem pastoračního střediska brněnské diecéze a biskupským delegátem pro pastoraci a vzdělávání P. Romanem Kubínem, dále s P. Pavlem Kopečkem z Moravsko-slezské křesťanské akademie a s ředitelem Biskupského gymnázia Brno Karlem Mikulou. Osobní návštěva přispěla k bližšímu seznámení se nejen s hnutím KAP, ale také k bližšímu poznání aktivit diecéze a v širším kontextu též České biskupské konference.

Světové hnutí křesťanských pracujících (WBCA)

Toto světové hnutí bylo založeno v roce 1966 a v současné době sdružuje více než 40 hnutí ze čtyř kontinentů (http://mmtc-infor.com). Posláním hnutí je trvalá formace členů v oblasti sociálního učení církve, což se zcela shoduje s posláním a prioritami hnutí KAP. Členská hnutí se snaží utvářet vazby solidarity a povzbuzovat své členy k aktivní účasti na společenském dění. WBCA využívá ke své práci metodu vidět-posuzovat-jednat (see-judge-act): všímá si tedy „znamení času“ a každodenní reality, v níž je dáno členům hnutí žít a na základě toho vyvozuje závěry pro svoji činnost. V praxi provádí kampaně za lidsky důstojnou práci, publikuje prohlášení k mezinárodním dnům práce, žen, migrantů apod. a poskytuje členským hnutím impulsy pro práci „v terénu“.

Primárním zdrojem inspirace WBCA je evangelium, podle kterého jsme všichni bratři a sestry, protože jsme děti téhož Otce. Hnutí proto odmítá jakoukoliv nerovnost, čistě materialistický a utilitaristický pohled na lidskou bytost a na svět. Dává možnost projevit se chudým a těm, kteří ve společnosti nejvíce pociťují útlak a nespravedlnost, a to bez rozdílu rasy, pohlaví, náboženství či společenského postavení.

WBCA hájí potřeby členských hnutí i na mezinárodní úrovni a v zájmu „globalizace solidarity“ (výraz papeže Františka) spolupracuje s dalšími organizacemi světového rozsahu, např. s Mezinárodní organizací práce při OSN, Mezinárodní charitou, Iustitia et Pax atd.