Setkání brněnské pobočky KAP v roce 2017

Brněnská skupina hnutí Křesťan a práce se setkává jednou za čtvrt roku. Na počátku každého setkání je modlitba, po které většinou následuje seznámení s vybraným textem spadajícího do sociálního učení církve. Poté se o tématu textu vede diskuse. Na závěr jsou probírány různé otázky týkající se další činnosti skupiny: témata budoucích setkání, jejich forma apod.

26. 1. 2017

  1. Modlitba: Mt 25, 31–40: Poslední soud („…cokoli jste udělali pro jednoho z těchto mých nejposlednějších bratří, pro mne jste udělali“)
  2. Text: Promluva papeže k alternativním hnutím (tj. hnutím sociálního učení církve) celého světa (5. 11. 2016)

http://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=24674

27. 4. 2017

  1. Modlitba ke Svaté rodině (Amoris laetitia 235)
  2. Prezentace exhortace o lásce v rodině Amoris laetitia

http://www.farnostsusice.cz/doc/amoris-laetitia-o-lasce-v-rodine.pdf

  1. Četba 5. kapitoly AL a následná beseda na téma: Jak žijeme křesťanství v rodině

27. 7. 2017

  1. Modlitba
  2. prezentace obsahu a závěrů semináře EBCA (Evropské hnutí křesťanských pracujících) na téma: „Lidsky důstojná práce a prekérní zaměstnání v Evropě“ (Ávila, 12. – 16. 7. 2017)

– článek o semináři a závěrečná deklarace na stránkách KAP

8. 10. 2017

  1. Modlitba k 7. říjnu (Den lidsky důstojné práce)
  2. Boleslav Vraný, Ph.D. – přednáška „Práce jako Boží dar“

Anotace přednášky: Práce je místem setkání s Bohem i s bližními. Prací je přitom myšleno zaměstnání či podnikání v současných, nejen pomáhajících profesích, tedy např. také programování nebo pilotování letadel. Přednáška se nesla v duchu slov encykliky Laborem exercens: „Křesťany vůbec nenapadá, aby stavěli proti sobě díla, která vytvořili lidé svým důvtipem a svou silou, a Boží moc, jako by rozumový tvor byl soupeřem Stvořitele. Spíše jsou přesvědčeni, že vítězství lidského pokolení jsou znamením velikosti Boží a plodem jeho nevýslovného úradku. (LE25)“.

Přednáška na příkladech ze života ukázala, že na práci se lze dívat nejen skrze často diskutované etické otázky, ale také jako na příležitost k radosti z poznání, chvále Božího díla, vděčnosti Bohu i
lidem, evangelizaci, hravosti, hrdinství, setkání a sdílení se s bližními apod. Vycházela přitom z Písma svatého, sociálních encyklik, zkušeností přednášejícího i pozorování života kolem.