Priority evropského sociálního dialogu

Startseminář EZA (Kodaň, 30. 11. – 3. 12. 2017)

Organizátoři: EZA, Krifa (dánské křesťanské odbory, člen EZA)

Stěžejním  tématem startsemináře EZA v Kodani byla nutnost adaptace zaměstnaneckých organizací na stále se měnící sociopolitické prostředí v Evropě. Semináře se zúčastnilo přibližně 100 delegátů křesťansko-sociálních organizací z 26 zemí EU, aby diskutovali o klíčových tématech vzdělávacího programu EZA pro rok 2018.

Sociální dialog v Evropě

Generální ředitel ETUI (European Trade Union Institute) Philippe Pochet ve své zdravici zdůraznil význam dobré spolupráce EZA a ETUI. Jörg Tagger, člen Evropské komise zodpovědný za otázku sociálního dialogu, přehledně hrnul dějiny sociálního dialogu v Evropě, charakterizoval jeho současný stav a představil dokument „Evropský pilíř sociálních práv“, který byl schválen dne 17. 11. 2017. Předseda Evropské komise Juncker při této příležitosti uvedl:

„Dnes se zavazujeme k dodržování 20 zásadních principů a práv. Od práva na spravedlivou mzdu po právo na zdravotní péči, od celoživotního vzdělávání přes lepší rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem či rovnost žen a mužů po minimální příjem – prostřednictvím evropského pilíře sociálních práv bude EU hájit práva svých občanů v rychle se měnícím světě.“

Celý dokument v češtině je dostupný na webu EC: https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_cs

Účastníci semináře byli vyzváni k aktivní spolupráci, aby se sociální dialog v praxi mohl rozvíjet. Zároveň však konstatovali, že Evropská komise dialogu ne vždy napomáhá. Podle názoru účastníků by měla EK například důrazněji postupovat při uplatňování zaměstnaneckých práv v zemích Balkánu v rámci jednání o případném vstupu těchto zemí do EU. Evropský pilíř sociálních práv byl účastníky přijat s nadšením a zároveň s určitou skepsí, protože tyto principy nejsou dosud závazné a mají spíše symbolickou hodnotu. Jejich uvedení do praxe závisí na postoji jednotlivých členských zemí EU, avšak EK bude jejich uplatňování prosazovat.

 

Atypická práce, vyšší spokojenost v zaměstnání jako nový úkol pro měnové unie, „kyberodbory“

Uvedená témata byla tématem tří příspěvků a následných diskusí. Maria Mihaela Darle (rumunská měnová unie Cartel Alfa) poukázala na problematiku atypické práce, která je často vykonávána bez pracovní smlouvy a o rozvoji sociálního dialogu v těchto případech nemůže být řeč.

Søren Filbert, předseda pořádající organizace Krifa, představil projekt, který se zaměřoval na vyhodnocování faktorů, které přispívají ke spokojenosti v zaměstnání. Z výzkumu vyvodil závěry, které oblasti profesního života je třeba rozvíjet, aby spokojenost v zaměstnání rostla a práce tak byla co nejefektivnější, aby bylo sníženo riziko vzniku negativních jevů, např. syndromu vyhoření apod. Jedním z důležitých faktorů pracovní spokojenosti je vhodné skloubení práce a rodinného, potažmo společenského života.

Profesor Viorel Rotilă (federace „Sanitary Solidarity“, Rumunsko) vyjádřil nutnost proměny současných odborových organizací a – vzhledem ke stále masivnější digitalizaci – myšlenku jejich přerodu na „kyberodbory“, které by byly více přítomny také (a zejména) ve virtuálním prostoru.

 

Na cestě k intenzivnějšímu sociálnímu dialogu (program EZA pro rok 2018)

Matthias Horney, akademický asistent EZA, vyjádřil nutnost, aby vzdělávací aktivity v rámci EZA probíhaly ve vzájemné spolupráci jednotlivých hnutí (nutnost pracovat v sítích) a jejich dopad pro sociální dialog tak byl co možná největší. Pro rok 2018 proto byly veškeré projekty, které realizují členská hnutí EZA, rozděleny tematicky do tří hlavních skupin:

  1. Integrace a participace na pracovním trhu, zejména mladých, migrantů a uprchlíků.
  2. Role zaměstnaneckých organizací při utváření pracovních vztahů, faktory přímo ovlivňující pracovní život. Kvalita práce. Nové pracovní vztahy (vliv digitalizace). Evropský pilíř sociálních práv. Bezpečnost a ochrana zdraví na pracovišti.
  3. Faktory ovlivňující kvalitu života zaměstnanců. Práce a život v digitalizovaném světě.

 

Generální shromáždění EZA

Na závěr semináře poděkoval předseda EZA Bartho Pronk všem zúčastněným za jejich angažovanost. Na seminář navazovalo generální shromáždění, v jehož rámci vystoupil Luc Cortebeek, předseda správní rady Mezinárodní organizace práce (www.ilo.org). MOP je „specializovaná organizace OSN usilující o prosazování sociální spravedlnosti a mezinárodně uznávaných pracovních práv. Byla založena v roce 1919 ve Versailles jako stálé zřízení Společnosti národů, jehož cílem byla podpora světového míru na základě sociální spravedlnosti. Od 14. prosince 1946 je specializovanou organizací OSN se sídlem v Ženevě. MOP má v současnosti 186 členů“ (zdroj: cs. wikipedia.org).

Luc Cortebeek uvedl sedm faktorů, jež jsou zásadní pro budoucnost práce a se kterými MOP musí ve své činnosti počítat, patří k nim např. digitalizace a nové technologie, nutnost vytvářet nová pracovní místa, migrace, prekérní zaměstnání (75% pracujících v celosvětovém měřítku pracuje bez pracovní smlouvy), rostoucí mzdová nerovnost, atd. Rovněž nastínil sedm cest, kterými je třeba se ubírat, patří k nim mj.: výzkum analyzující dopad moderních technologií na kvalitu a kvantitu práce, snaha o větší rovnost, sociální jistoty a rovné mzdy, ochrana zdraví při práci, nutnost nevnímat práci jako zboží a přisuzovat lidské práci hodnotu, kterou si zaslouží.