Výroční zpráva EAPN ČR, z. s. za rok 2016

eapnVážené dámy, vážení pánové,
milí přátelé,
otevíráte výroční zprávu české nevládní organizace, která je členem celoevropské sítě s názvem European Anti-Poverty Network (Evropská síť proti chudobě a sociálnímu vyloučení – jak zní v českém překladu oficiální název sítě ve francouzštině, pod nímž je registrována v belgickém hlavním městě, které je současně sídlem institucí Evropské unie). Úřední název spolku zapsaného podle občanského zákoníku od roku 2014 ve spolkovém rejstříku u Městského soudu v Praze, který byl předtím od roku 2004 registrován Ministerstvem vnitra ČR jako občanské sdružení, zní EAPN ČR, z. s. (zkrácený název: EAPN ČR).


Příslušností k evropské síti navazuje EAPN ČR na její program, který se vyjadřuje k principům politiky Evropské unie, zvláště v oblastech souvisejících se sociální ochranou a sociálními službami. Tato souvislost byla v předcházejících letech všeobecně chápána zúženě, jen pokud přispívala k ekonomickému rozvoji Evropské unie, především k procesu sbližování hospodářství členských zemí. Vývoj Evropské unie v posledních letech, zejména v důsledku finanční a investiční krize a na ní navazující ztráty důvěry občanů v evropskou integraci, poukázal na přecenění role ekonomiky ve společnosti a naznačil, že jsou i jiné stejně důležité oblasti, které je třeba sledovat, podporovat a regulovat tak, aby byly ve všech členských zemích EU v rovnováze (sociální oblast, oblast životního prostředí). Je to důležité nejen pro život občanů, ale i pro udržitelný rozvoj ekonomiky a celé společnosti. Proto Jean-Claude Juncker po převzetí předsednictví Evropské komise v roce 2016 vyhlásil konzultace k přípravě Evropského pilíře sociálních práv, který má plnit stabilizační úlohu a přispívat ke konvergenci členských států EU. EAPN ČR podporuje tuto iniciativu a očekává, že sociální pilíř lidských práv bude přijat jako závazný v celé Evropské unii, nejen v eurozóně, jak nyní navrhuje Evropská komise.

EAPN ČR pokračovala v roce 2016 v rozvíjení dosavadních priorit směřujících k postupnému vymýcení chudoby a sociálního vyloučení v ČR. Naším stálým úsilím bylo i nadále

  •  schválení návrhu zákona o sociálním bydlení, jehož první paragrafovaná verze byla zpracována Ministerstvem práce a sociálních věcí počátkem roku 2016 po několikaletém úsilí Platformy pro sociální bydlení, na jejímž založení a působení se EAPN ČR podílela jako její zakládající člen,
  •  řešení bezdomovectví podporou rozvoje komunitních center pro terénní práci s lidmi bez přístřeší a navazujících sociálních a zdravotních služeb,
  • podpora politiky zaměstnanosti spočívající ve včasné intervenci u lidí ohrožených ztrátou zaměstnání, v kvalifikačních a rekvalifikačních programech pro dlouhodobě nezaměstnané a v rozvoji sociálního podnikání zaměřeného na zaměstnávání obtížně zaměstnatelných osob,
  • pomoc zadluženým lidem podporou rozvoje sítě poraden pro dlužníky, prevencí zadlužování zvyšováním finanční gramotnosti a změnami v zákonu o exekucích umožňujícími důstojný život v zadlužení,
  • zlepšení životních podmínek chudých lidí a lidí s nedostatečnými příjmy (zejména rodin s dětmi, seniorů, nezaměstnaných, zadlužených, dlouhodobě nemocných, osob se zdravotním postižením apod.),
  • zapojení lidí se zkušeností s chudobou a sociálním vyloučením do řešení těchto problémů, zejména participací na aktivitách a akcích EAPN ČR a jiných organizací.

Jsme rádi, že nás v tomto úsilí podpořila jak evropská síť EAPN, tak na národní úrovni Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR i individuální dárci. Tyto zdroje financování vzájemně kofinancovaly činnost EAPN ČR.
Do roku 2017 vstoupila EAPN ČR s realizací tří propojených aktivit, z nichž dvě vyplývají ze smlouvy o podpoře a financování, uzavřené s EAPN Evropa se sídlem v Bruselu, a jedna z dotace poskytnuté opět Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR. Jedná se zejména o tyto aktivity:
1) setkání lidí žijících v chudobě (na národní úrovni včetně přípravy účasti českých zástupců na evropském setkání v Bruselu),
2) podpora úsilí o zmírňování chudoby a sociálního vyloučení v České republice (včetně prosazování legislativních návrhů, organizování seminářů a dalších akcí pro představitele a pracovníky samospráv, spolupráce s ostatními aktéry ve společnosti, poskytování konzultační a poradenské činnosti),
3) zvyšování povědomí a podpora veřejné debaty o uvažovaném systému minimálního přiměřeného příjmu v rámci Evropské sítě pro minimální příjem (EMIN),
4) podpora prioritních oblastí aktivního života seniorů (zejména v místech jejich života v obcích a městech), orientovaná zejména na skupiny seniorů ohrožených chudobou a sociálním vyloučením.
Ohlížím-li se za rokem 2016, nemohu vynechat poděkování všem spolupracovníkům, podporovatelům, dárcům i příznivcům, kteří se v uplynulém roce podíleli na práci EAPN ČR nebo jí pomohli radou či propagací její činnosti (včetně zahraničních spolupracovníků). Bez jejich přispění by EAPN ČR nemohla své poslání účinně naplňovat. Věřím, že tato podpora bude pokračovat i nadále, abychom i napřesrok mohli konstatovat, že EAPN ČR pomohla ke zlepšení postavení lidí zakoušejících chudobu a sociální vyloučení v naší společnosti.

PhDr. Karel Schwarz,
předseda EAPN ČR, z. s.

Více v přiloženém souboru

marquee_images  Výroční zpráva EAPN ČR 2016