7. říjen – Den lidsky důstojné práce

Brněnská pobočka hnutí Křesťan a práce při příležitosti Dne lidsky důstojné práce pořádá v neděli 8. 10. 2017 setkání v kostele v Moravanech u Brna. Na programu bude modlitba za lidsky důstojnou práci a přednáška „Spiritualita práce“, kterou prosloví Bolek Vraný, člen skupiny pro Sociální otázky při České biskupské konferenci.

Při příležitosti Dne lidsky důstojné práce publikujeme závěrečnou deklaraci ze semináře EBCA v Ávile k 7. říjnu (o tomto semináři viz samostatný článek):

Důstojná práce jako předpoklad k dobrému životu všech

Deklarace „Evropského hnutí křesťanských pracujících“ (EBCA) k 7. říjnu, Dni lidsky důstojné práce

(Závěry ze semináře Hnutí na téma: „Lidsky důstojná práce a prekérní zaměstnání“, který se konal ve dnech 12. – 15. července ve španělské Ávile)

 Uvědomujeme si:

Mnozí lidé po celém světě žijí v nedůstojných podmínkách, protože jim nejsou garantovány základní potřeby. Nemají půdu, práci a přístřeší a nemohou tak vést důstojný život. Globalizace ekonomie nezaručuje globalizaci společenských práv. Moc nadnárodních korporací různými způsoby znemožňuje vést politiku, která by respektovala přesvědčení osob. Kapitalismus je mnohdy hybnou silou ekonomického růstu, který však nenapomáhá růstu společenské a ekologické zodpovědnosti. Práce se stále více stává prekérní, neboť negativně působí na zdraví osob a mnohdy je vytěsňuje na okraj společnosti. Osoby nemají stejné životní příležitosti. Stále více se rozmáhá chudoba a hlad. Mnozí jsou nuceni opustit svoji vlast v důsledku války a ničení či existenční nouze. Osud uprchlíků a migrantů nás drasticky upozorňuje na nespravedlnost globálního hospodářského řádu. „Taková ekonomika zabíjí!“, praví papež František ve své apoštolské exhortaci Evangelii Gaudium.

Víme:

Dobrý život všech je možný. Neprosazujeme osobní přepych, nýbrž dobrý život. Jako členové evropských hnutí křesťanských pracujících usilujeme – oproti „globalizaci lhostejnosti“ – globalizaci spravedlnosti, solidarity, dobrého života a důstojné práce. Aby bylo možné uvést tyto zásady v praxi, je nutný všeobecný etický konsensus. Jako křesťané máme na paměti biblické poselství: „Hle, já stvořím nová nebesa a novou zemi“ (Iz 65,17).

Žádáme:

  • Důstojná práce předpokládá přiměřenou mzdu, jež umožňuje zajistit důstojný život osob a jejich rodin. Rovněž je třeba uplatňovat spravedlnost v oblasti mezd mužů a žen.
  • Důstojná práce je možná jedině tehdy, pokud je zaručeno zdraví pracujících.
  • Důstojná práce umožňuje pracujícím vést dobrý rodinný život a prospívá společenským vztahům.
  • Důstojnou práci je nutné organizovat tak, aby pracující muži i ženy mohli uplatňovat svůj talent a schopnosti a aby byla zaručena inkluze všech.
  • Důstojná práce pomáhá uchovávat stvoření a tím zajistit dobrý život budoucím generacím.
  • Důstojná práce předpokládá naplňování základních norem MOP (Mezinárodní organizace práce). Ty je třeba nadále rozvíjet, zejména pokud jde o právo shromažďovací a sdružovací a o kolektivní vyjednávání. Je nutné poskytovat odškodnění v případě nemoci a úrazu. Rovněž je třeba zajistit příjem pro osoby důchodového věku.
  • Důstojná práce přepokládá existenci platného pracovního práva, kterého se mohou jednotlivci dovolávat i u podnikatelů.
  • Důstojná práce vyžaduje od podnikatelů zachovávání lidských práv v jejich jednání i v globálních dodavatelských řetězcích.