Seminář „Digitální svět práce, průmysl 4.0“

Ve dnech 8. – 10. září 2017 se na Velehradě konal seminář na téma: „Digitální svět prácem a Průmysl. 4.0“ Semináře se zúčastnilo 95 posluchačů z 6 zemí střední Evropy včetně Albánie.

Cílem semináře bylo zdůraznit nutnost prosazovat koncept 4. průmyslové revoluce. Veřejnost v ČR však na ně není připravena, je třeba změnit její životní styl, postoje a myšlení při aplikaci nových procesů. Byly zdůrazněny nejenom šance digitální éry, ale i její možná ohrožení, a to především v oblasti sociální (zvláště dopad na pracovní trh, nezaměstnanost, rekvalifikace a předcházení sociálnímu napětí). Většina základních přednášek doplnila dané téma úvahami s pohledu sociálního učení Církve, včetně encykliky Laudato sí. Budoucnost digitální éry je vizí pro celou společnost, nikoliv jenom pro mladou generaci. Bude spočívat na mezigenerační spolupráci.

Závěry semináře jsou shrnuty v závěrečné deklaraci připojené níže.
Je zpracován elektronický sborník ze semináře, který je možno objednat na info@hkap.cz.
Zároveň zveme zájemce na přednášku „Spiritualita práce“ p. Bolka Vraného, která se koná 8. října 2017 v 18 hod  v kostele v Moravanech u Brna.

Deklarace účastníků semináře hnutí Křesťan a práce na téma „Digitální svět práce, průmysl 4.0“

(Velehrad, 8. – 10. 9. 2017)

Účastníci semináře se shodli na tom, že digitalizace v současném světě práce je všudypřítomný jev, který přináší určitá rizika, avšak zároveň nabízí nové příležitosti a šance. Není pochyb o tom, že v budoucnu bude mít digitalizace a robotizace práce stále intenzivnější dopad nejen na zaměstnavatele a zaměstnance, ale také na jejich rodiny a široké okolí. Vyžádá si změny ve vzdělávacím systému, který bude stále více muset rozvíjet klíčové kompetence vzdělávaných, zejména schopnost kritického myšlení a řešení problémů.

Zcela zásadní hodnotou, kterou je nutno zachovat i v budoucnu, je udržování kvalitních mezilidských vztahů založených na solidaritě a vzájemné toleranci, ve kterých bude mít své místo i správně chápaný smysl pro oběť a ochota omezovat vlastní pohodlí k dobru druhých. Nutnou podmínkou pozitivního vývoje společnosti respektující etické zásady je prostředí míru, ve kterém bude prostor k harmonickému rozvoji jednotlivce, rodiny (jako společenství muže a ženy) a celé společnosti.

Digitální éra nepochybně představuje v mnoha ohledech určité usnadnění života. Technické prostředky mohou přispívat k efektivnějšímu využívání času, k větší flexibilitě a k rychlejšímu plnění pracovních povinností. S časem, který člověk díky novým technologiím dokáže ušetřit, je však vždy třeba nakládat jako s Božím darem a nevěnovat jej pouze osobním zájmům a prospěchu.

Hnací silou technologického pokroku nesmí být snaha zaměstnavatelů, zejména nadnárodních společností, o dosažení maximálního zisku, pokud nejsou respektována práva zaměstnanců, nejsou zajištěny důstojné pracovní podmínky či dochází k neúměrnému zatěžování životního prostředí. Lidská činnost musí být usměrňována tak, aby nebyl ničen „společný domov“ (papež František, Laudato sí).

Závěrem účastníci semináře konstatují, že technický a společenský pokrok je třeba využívat k harmonizaci mezilidských vztahů ve společnosti, aby bylo každému člověku umožněno žít v plné lidské důstojnosti. K šíření vhodných morálních hodnot musí každý jednotlivec svým vlastním příkladem.

Účastníci vyzývají všechny zodpovědné zaměstnanecké a odborové organizace, politiky, církevní činitele, nevládní organizace a další subjekty, aby se v nastupující digitální éře zasazovali o zajištění důstojných životních a pracovních podmínek, hájili základní etické principy a přispívali k harmonizaci mezilidských vztahů v duchu sociálního učení církve

Velehrad 10. září 2017

Jiří Konečný

Předseda spolku „Křesťan a práce“.