Zápis z jednání 9. sjezdu delegátů KAP

Konaného 26. listopadu 2016v Brně, v sále městského úřadu Brno-střed, Dominikánská ul. 2

Sjezd probíhal dle programu zaslaného všem účastníkům a schváleného na začátku jednání (viz příloha 1)

9.30 prezentace účastníků

10.30 zahájení sjezdu delegátů

 1. Přivítání účastníků, modlitba KAP, duchovní slovo P. Michaela Martinka
 2. Schválení programu plénem
 3. Volba mandátové a volební komise, zapisovatele a ověřovatele zápisu
 4. Kontrola závěrů minulého sjezdu – Jiří Konečný
 5. Zpráva o činnosti hnutí za poslední 4 roky – Jiří Konečný, Marie Čapková
 6. Zpráva o hospodaření – Jan Schweiner
 7. Zpráva revizní komise – Dana Smolková
 8. Zpráva o činnosti místních skupin – Praha Jiří Stejskal (v zastoupení Jan Schweiner), Brno – František Ujčík
 9. Zprávy z mezinárodních hnutí EZA, EBCA – Lidmila Němcová, Petr Koutný
 10. Představení kandidátu do předsednictva a revizní komise

12.15 přestávka s občerstvením

13.30 Zahájení 2. části programu

 1. Volba předsednictva a revizní komise
 2. Diskuse
 3. Vyhlášení výsledků voleb
 4. Usnesení a ukončení sjezdu

15.00 Schůze nového předsednictva hnutí

 

 1. Otec Martínek upozornil na náš úkol křesťanů přinášet do společnosti Desatero, na staré, ale osvědčené morální hodnoty: pravdu, lásku, slušnost. V dnešní postnáboženské době se lidé zabývají různými spiritualitami, naše křesťanská je „silná“ spiritualita, která vyžaduje pevnou vírua držení se křesťanských hodnot.
 2. Program byl schválen všemi přítomnými delegáty, došlo jen k výměně bodů 9(diskuse) a 12 (zprávy z mezinárodních hnutí EZA, EBCA), na žádost Lidmily Němcové.
 3. Členy volební a mandátové komise byli zvoleni:Ludvík Smolek a Ludmila Johnová; zapisovatelka Marie Čapková a ověřovatel zápisu Lubomír Müller. Sjezd byl svolán jako sjezd delegátů podle klíče 1 delegát na 5 členů. Komise konstatovala, že je přítomno 30 delegátů, viz prezenční listina (příloha 2). To odpovídá 150 aktivním členům, dle evidence členské základny. Komise tedy konstatovala, že sjezd je usnášení schopný.
 4. Jiří Konečný přednesl zprávu o kontrole závěrů minulého sjezdu – příloha 3 – konstatoval, že úkoly vyplývající ze závěru 8. sjezdu byly splněny.
 5. Jiří Konečný předložil sjezdu zprávu předsednictva a vedení KAP o činnosti za uplynulé 4 roky. Marie Čapková pak zprávu o členské základně KAP viz příloho 4 a 5.Při této příležitosti předseda připomněl 20. výročí založení KAP a sborník, který je v elektronické podobě na webových stránkách spolku: hkap.cz. Zároveň poděkoval všem členům předsednictva a revizní komise, zvláště odstupujícím členům: Luďkovi Rychetníkovi, Františku Ujčíkovi, Vladimíru Výletovi, Otakaru Skoupému a Ludmile Johnové. Oznámil též, že novým správcem našich webových stránek je Martin Křivánek.
 6. Zprávu o hospodaření podal Jan Schweiner, viz příloha 6a navrhl zvýšit členských příspěvek ze 150,- Kč na 200,- Kč. Návrh dal k zvážení delegátům sjezdu, kteří zvýšení příspěvku odsouhlasili jednomyslně.
 7. Zprávu revizní komise podala Dana Smolková, viz příloha 7
 8. Zprávu pražské pobočky vypracoval Jiří Stejskal, ale protože z rodinných důvodů se sjezdu nezúčastnil, zprávu přednesl Jan Schweiner, člen pražské pobočky, příloha 8. František Ujčík pak mluvil o situaci v brněnské pobočce. Zmínil negativa: skupina se dlouho dobu neschází, kdysi aktivní členové zestárli a někteří zemřeli. Pozitiva: semináře na Velehradě se vždy účastnili zástupci z Brna, Petr Koutný inicioval oživení brněnské skupiny a navrhl čtvrtletní setkávání.
 9. O zahraničních stycích informovala Lidmila Němcová, viz příloha 9 a Petr Koutný viz příloha 10
 10. První část programu zakončilo představení kandidátů do nového předsednictva, kandidátky byly uloženy do urny (kandidátka předsednictva viz příloha 11)
 11. část programu byla zahájena volbou předsednictva a revizní komise
 12. Diskuse

Stanislava Jechová předložila dopis biskupské konferenci, bude řešeno později; LuděkRychetník upozornil na to, že pronásledované křesťany je možné podpořit i prostřednictvím internetu. Lidmila Němcová informovala o festival Menetekel (tentokrát je téma perzekuovaní řeholníci a církev) v únoru. Petr Koutný navrhl: setkávání menších skupin, využití duchovních, společnou pouť. Marie Čapková upozornila, že není třeba hledat náměty pro setkávání, protože naše hnutí má ve svém programu znalost sociálních encyklik církve. Jan Schweiner doporučuje seznámit místní církev tj. farnosti s naší činností, úkol pro všechny členy KAP.

 1. Volební a mandátová komise konstatovala, že sjezd je usnášení schopný a že přítomných 30 delegátů zvolilo předsednictvo ve složení:
 • Čapková Marie
 • Hlaváček Petr
 • Chvátal Filip
 • Janoušek Prokop
 • Konečný Jiří
 • Koutný Petr
 • Kučerová Ludmila
 • Müller Lubomír
 • Němcová Lidmila
 • Schweiner Jan
 • Stejskal Jiří

a revizní komisi ve složení:

 • Smolková Dana
 • Kučera Josef
 • Müllerová Marie

do předsednictva bylo zvoleno všech 11 navržených kandidátů a 3 členové revizní komise

 

 1. Návrh usnesení sjezdu přednesl předseda Jiří Konečný.

Sjezd schvaluje:

 • zprávu o činnosti hnutí
 • zprávu o hospodaření
 • zprávu revizní komise
 • bere na vědomí zprávu o činnosti pražské a brněnské skupiny
 • schvaluje výsledky voleb;

Sjezd ukládá předsednictvu:

 • Usilovat o lepší propojení s členy KAP
 • Využívat při tom internetu a webových stránek KAP
 • Zlepšit vybírání členských příspěvků (je možná i bezhotovostní platba na účet KAP 111800326/0300)
 • Pokračovat v seminářích na Velehradě
 • Pokračovat ve spolupráci s organizacemi doma (zvláště s farnostmi) i v zahraničí (EZA, EBCA, UNUM OMNES aj.)
 • Pracovat na vizi činnosti KAP v příštím období.

Usnesení 9. sjezdu  bylo schváleno všemi  hlasy přítomných delegátů

Jiné:

Jiří Konečný informoval o hnutí UNUM OMNES; KAP je kolektivním členem hnutí mužů, které se setká v říjnu 2017 na Vranově u Brna.

 1. Po ukončení sjezdu se konala první schůze předsednictva, kde bylo zvolen výbor KAP ve složení:
 • Předseda: Jiří Konečný
 • první místopředsedkyně: Marie Čapková
 • druhý místopředseda: Jan Schweiner, ekonom

Zapsala Marie Čapková 26. 11. 2016

Ověřil: Lubomír Müller