Zpráva ze Start semináře EZA, z valného shromážení EZA a EZA+

Místo konání: Marseille, Francie

Doba: 1. -3. 12. 2016

Počet osob: cca100 účastníků

Zástupce KAPu: Lidmila Němcová

Osnova zprávy:

  1. Start seminář na r. 2017
  2. Valné shromáždění EZA
  3. EZA+
  4. Závěry pro KAP

  1. Start seminář k projektům 2017

a) Start seminář se koná každoročně koncem roku a bývá propojen i s valnou hromadou EZA a EZA+. Cílem bylo seznámit s cca 100 projekty, které členské organizace předložily pro r. 2017. Vedle známých okruhů, které se týkaly sociálního dialogu a migrace, bylo nově zařazeno téma Digitální svět práce – změny na trhu práce, dopad na život pracujících a jejich rodin. Naopak téma oblasti Středomoří bylo vyřazeno.

Tématem digitální ekonomiky se bude zabývat poměrně hodně projektů vzhledem k tomu, že jde o novou problematiku. Náš seminář je zařazen právě do této vybrané skupiny seminářů s digitální tématikou, která ji pojímá z různých aspektů. Skupinu tvoří ACLI, Europejski Dom Spotkań, KAB Německo, KAP, LOC/MTC a rakouská OZA.

Tato menší skupina je zařazena mezi „předvoj“ v tématice a jako jediná se skupinou migrace měla speciální jednání ke koordinaci projektů. Jde o zkušené organizace a manažery projektů. Jednalo se o obsahovou část. Moje vystoupení k velehradskému semináři zdůraznilo aspekty sociálně – etické, neboť zvláště sociální a etické otázky jsou z celého procesu nejožehavější. Zdůraznila jsem i myšlenku diskusních kroužků, přičemž jeden kroužek bude věnován mladé generaci. Pozvala  jsem k účasti mladé pracovníky z Polska a ze Slovenska po 5 členech. Účast byla přislíbena. Je třeba, aby i naše organizace včas vybrala mladé účastníky. V každém případě skupina Digitální svět práce má koordinátora a na semináře jako přednášejícího musí pozvat odborníka z výzkumného rakouského institutu. Získala jsem některé potencionální přednášející na náš seminář, který se bude konat v době 8. – 10. 9. 2017. Byly rozdány seznamy seminářů, které lze najít i na web stránkách EZA .

Mladí pracující mají v EZA vlastní platformu, ve které vyvíjejí rozmanitou činnost.

b) Francouzští organizátoři Joseph Thouvenel, Pierre Martinot-Legarde a David Pascal Dion zdůraznili důležitost implantovat křesťanské hodnoty do naší činnosti; dále bylo zdůrazněno, že i v budoucnosti bude pokračovat tématika sociálního dialogu, i když možná v jiných formách a v jiných podmínkách.

Pro většinu účastníků (kromě paralelních skupin, do kterých bylo zařazeno i KAP) probíhala nová forma výměny informací – tzv. AGORA ve foyer hotelu, kde byla představena činnost sítě EZA, jednotlivé organizace a platformy EZA. Některé informační materiály jsem přivezla  (např. platformy žen).

c) V odpoledních hodinách všichni účastníci  navštívili evropskou společnost Airbus Helicopter v Marseille. Jde o společnost, kde má převahu francouzský a německý kapitál, export směřuje do celého světa, jejich výroba je diverzifikovaná, vyrábí různé typy helikoptér. Tato společnost spolu s pobočkami  poskytuje práci velkému množství francouzských pracujících v regionu.  Navštívili jsme sice některé sofistikované haly, ale bohužel po pracovní době, čímž se tato exkurze stala pro většinu jen teoretickou záležitostí.

d) V rámci volna bylo možné navštívit zajímavý veřejný prostor, ve kterém se nachází MUCEUM (muzeum se zaměřením na kulturu Středomoří); zároveň v prostoru probíhají přednášky, filmová a divadelní představení, výstavy, prezentace knih, hudební produkce, kavárna apod.).  Středomořská kultura této oblasti vznikla postupně  vzájemným ovlivňováním a má mnoho společného (náboženství, stravování, řemesla, zemědělství, obchod).  Pro mne byla nosnou myšlenkou návštěvy skutečnost, že ve stejných dimenzích probíhá i dnešní vývoj světa.

 

  1. Valné shromáždění EZA

Jednání zahájili  prezident EZA Bartho Pronk a  generální sekretářka Sigrid Schraml. Organizace získaly předem materiály, a tak bylo možno po diskusi rychle schválit zprávy o hospodaření, zprávu auditora, zprávu o činnosti. (Zprávy byly dány k dispozici předsednictvu KAPu).  KAP zaplatil příspěvky za r. 2016.

Dále byla upřesněna zodpovědnost orgánů EZA,  která by měla by sloužit k lepší transparentnosti (rovněž podána v písemné formě a je k dispozici).

I když byly odsouhlaseny menší změny ve statutu, bylo konstatováno, že do dvou let dojde k velkým změnám ve statutu a k volbě nových orgánů EZA, při kterých by mělo  dojít ke snížení počtu orgánů. Členské organizace budou včas vyrozuměny.

Bylo projednáno doporučení, které se týká jazykové genderové otázky. Genderový přístup by se měl objevit nejen v dokumentech EZA, ale i v dokumentech členských organizací.

Velkou výzvou zůstává řešení otázek, které souvisejí s digitálním trhem a s jeho vlivem na rekvalifikaci a vzdělávání zaměstnanců, při těchto procesech budou mít sociální partneři významnou roli. Je třeba, aby semináře EZA skutečně odpovídaly tématem a kvalitou na aktuální problémy a otázky doby. Znovu byly rozebrány otázky seminářů, jejich kvality, účasti mladých i kontroly.

Organizace obdržely vlajku EZA, kterou by měly vyvěsit při seminářích EZA.

  1. EZA+

Tento orgán byl zřízen relativně nedávno, funguje s cílem podpory dosud nečlenských evropských zemí (např. Ukrajiny) a jejich účasti na seminářích EZA.

Členský příspěvek KAPu za r. 2016 ve výši 250 EURO  byl mnou zaplacen, za r. 2015 nám byl prominut.

Sekretářem a pokladníkem je Bruno Machiels.

Dříve ustavený orgán Friends of EZA byl pro malou nefunkčnost zrušen.

 

  1. Závěry pro KAP 

KAP je jednou z těch členských organizací, které plní řádně své závazky. Zvláště naše semináře jsou vysoce hodnoceny.

Velkou výzvou zůstává:

– zapojení mladých do 30 let do platformy EZA a do projektů;

– získání dalších nových pracujících členů do KAPu (se stárnutím základny se potýkají i jiné organizace EZA);

– důležitá je spolupráce s dalšími křesťanskými organizacemi;

– multiplikační funkce semináře, zajišťující rychlé a široké mezinárodní rozšíření probíraných otázek.

Technické a organizační otázky operativně projedná L. Němcová s J. Konečným.

 

Zprávu podává dne 8. 12. 2016:  Lidmila Němcová

Materiály uloženy u J. Konečného a Lidmily Němcové